دیـن

سلام ای هلال محرم

سلام ای هلال محرم 1396/06/29

  پرسيدم:ازهلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهي كشيدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چيست محرم؟باناله گفت:ماه عزاي اشرف اولادآدم است.

فرهنگ

زندگی

جامعه