دیـن

فرهنگ

زندگی

جامعه

اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی

اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی 1397/09/08

اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند.