دیـن

فرهنگ

«نقش فرقه بهائیت در ترویج بی حجابی»

«نقش فرقه بهائیت در ترویج بی حجابی» 1397/10/24

موسی فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران درباره پروژه کشف حجاب و فرمان رضاخان در سال 1314 گفت: پروژه کشف حجاب چیزی بود که غرب در ایران و کشورهای اسلامی به دنبال اجرای آن بود.

زندگی

جامعه

پرواز انقلاب یک حرکت جهادی بود

پرواز انقلاب یک حرکت جهادی بود 1397/11/14

انقلاب دیگر منحصر در ایران نشده بلکه کشورهای منطقه را نیز دربر گرفته و اندیشه های صدور انقلاب امام(ره) و مقام معظم رهبری به سمت جهانی شدن است.