حضور پر شور مردم همدان در راهپیمایی روز قدس سیاسی

حضور پر شور مردم همدان  در راهپیمایی روز قدس

نظرات