طلایه داران فاطمی جامعه

طلایه داران فاطمی

 پنج شنبه 4 بهمن از ساعت 9و 30 دقیقه صبح 

مکان : همدان خیابان پاسداران حسینییه امام خمینی (ره)  

نظرات